A A A

Natječaj za upis na 1. godine diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2019./2020. 

ODJEL ZA FIZIKU
ODJEL ZA INFORMATIKU

Na mrežnoj stranici www.studij.hr klikom na poveznicu Sve o prijavama - Prijave na diplomske studije nalaze se detaljne informacije i upute za pristup i registraciju u sustav NISpDS.

Uvjeti za upis dostupni su na mrežnoj stranici www.studij.hr odabirom izbornika Prijave na diplomske studije/Preglednik studija. 

Konačne rang-liste kandidata za upis u I. godinu diplomskih studija bit će objavljene 30. rujna 2019. u 14:00 sati.

Upisi u 1. godine diplomskih studija provodit će se u Studentskoj službi sveučilišnih odjela od 10:00 do 14:00 sati u sljedećim terminima:

Odjel za fiziku - utorak, 1. listopada 2019. godine

Odjel za informatiku - srijeda, 2. listopada 2019. godine

Dokumenti potrebni za upis:
1. jednu fotografiju veličine 3 x 4
2. presliku osobne iskaznice
3. preslika domovnice – priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani
4. preslika izvatka iz matice rođenih - priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani
5. presliku diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju
6. Kandidati koji su već studirali u statusu redovitog studenta te se 2019./2020. ak. god. ponovno upisuju u prvu godinu studija, obvezni su, u svrhu utvrđivanja prava na subvenciju MZO-a, dostaviti ovjerenu potvrdu prethodnog visokog učilišta o datumu upisa u 1. godinu diplomskog studija, te broju stečenih ECTS-a i broju semestara koje su iskoristili na teret MZO-a do završetka ili ispisivanja sa studija.
7. dokaz o uplati troškova upisa (upisnina) u iznosu od 380,00 kn uplaćenih na IBAN Odjela, poziv na broj: OIB-2
8. dokaz o uplati participacije (školarine) u iznosu od 7.370,00 kn za redovite studente koji plaćaju participaciju (školarinu) uplaćenu na IBAN Odjela, poziv na broj: OIB-1

U svrhu ostvarivanja više razine prava na studentsku prehranu pristupnici prilikom upisa prilažu:

  • Potvrdu MUP-a o prebivalištu ili Potvrda iz sustava e-Građani (za studente čije je prebivalište izvan Primorsko goranske županije te na području općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Vinodolska općina, na području gradova: Crikvenica, Čabar, Delnice, Novi Vinodolski, Rab i Vrbovsko, te otoka: Cres, Krk i Lošinj)
  • Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša 
  • Potvrdu o smještaju u studentskom domu
  • Rješenje nadležnog ministarstva o izrazito niskom socijalnom statusu

NAPOMENA: Detaljnije informacije vezane za način prijave i uvjete nalaze se u Natječaju za upis na 1. godine diplomskih studija.

 

ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU
ODJEL ZA MATEMATIKU

Prijave za razredbeni postupak primaju se do utorka 24. rujna 2019. godine osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Studentska služba (Odjel za biotehnologiju/Odjel za matematiku), Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka. Prijave moraju biti dostavljene do navedenog roka neovisno o načinu dostave.

Dokumenti koji se dostavljaju uz prijavnicu za razredbeni postupak (obrazac prijavnice može se preuzeti s mrežnih stranica Odjela Sveučilišta u Rijeci):
1. preslika domovnice – priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani
2. preslika izvatka iz matice rođenih - priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani
3. preslika diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju
4. prijepis ocjena s preddiplomskog studija

Rang-liste će u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 sadržavati jedinstveni matični broj akademskog građanina (JMBAG) i objavit će se u četvrtak, 26. rujna 2019. godine na mrežnim stranicama Odjela.

Upisi u 1. godine diplomskih studija Odjela za biotehnologiju i Odjela za matematiku provodit će se u Studentskoj službi sveučilišnih odjela 27. rujna 2019. godine od 10:00 do 14:00 sati.

Dokumenti potrebni za upis:
1. jednu fotografiju veličine 3 x 4
2. presliku osobne iskaznice
3. Kandidati koji su već studirali u statusu redovitog studenta te se 2019./2020. ak. god. ponovno upisuju u prvu godinu studija, obvezni su, u svrhu utvrđivanja prava na subvenciju MZO-a, dostaviti ovjerenu potvrdu prethodnog visokog učilišta o datumu upisa u 1. godinu diplomskog studija, te broju stečenih ECTS-a i broju semestara koje su iskoristili na teret MZO-a do završetka ili ispisivanja sa studija.
4. dokaz o uplati troškova upisa (upisnina) u iznosu od 380,00 kn uplaćenih na IBAN Odjela, poziv na broj: OIB-2
5. dokaz o uplati participacije (školarine) u iznosu od 7.370,00 kn (Odjel za matematiku), odnosno 9.240,00 kn (Odjel za biotehnologiju) za redovite studente koji plaćaju participaciju (školarinu) uplaćenu na IBAN Odjela, poziv na broj: OIB-1

U svrhu ostvarivanja više razine prava na studentsku prehranu pristupnici prilikom upisa prilažu:

  • Potvrdu MUP-a o prebivalištu ili Potvrda iz sustava e-Građani (za studente čije je prebivalište izvan Primorsko goranske županije te na području općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Vinodolska općina, na području gradova: Crikvenica, Čabar, Delnice, Novi Vinodolski, Rab i Vrbovsko, te otoka: Cres, Krk i Lošinj)
  • Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša 
  • Potvrdu o smještaju u studentskom domu
  • Rješenje nadležnog ministarstva o izrazito niskom socijalnom statusu

NAPOMENA: Detaljnije informacije vezane za uvjete i upis nalaze se u Natječaju za upise na 1. godine diplomskih studija.

 

IZVANREDNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POLITEHNIKA I INFORMATIKA (nastavnički smjer)

Prijave za razredbeni postupak primaju se do ponedjeljka, 23. rujna 2019. godine osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Studentska služba - Studij politehnike (zgrada sveučilišnih odjela), Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka. Prijave moraju biti dostavljene do navedenog roka neovisno o načinu dostave.

Dokumenti koji se dostavljaju uz prijavnicu za razredbeni postupak (obrazac prijavnice može se preuzeti s mrežnih stranica studija www.poli.uniri.hr ):
1. preslika domovnice – priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani
2. preslika rodnog lista – priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani
3. preslika diplome/svjedodžbe o završenom odgovarajućem stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju
4. prijepis ocjena sa preddiplomskog studija

Rang-liste će u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 sadržavati jedinstveni matični broj akademskog građanina (JMBAG) i objavit će se u srijedu, 25. rujna 2019. u 12:00 sati na mrežnim stranicama studija (www.poli.uniri.hr).

Upisi na izvanredni diplomski studij provodit će se u četvrtak 26. rujna 2019. od 10:00 do 14:00 sati u Studentskoj službi sveučilišnih odjela (zgrada sveučilišnih odjela, prizemlje, ured O-047, Radmile Matejčić 2, Rijeka).

Dokumenti potrebni za upis:
1. jedna fotografija veličine 3x4
2. preslika osobne iskaznice
3. dokaz o uplati participacije (školarine) u iznosu od 8.500,00 kn (sukladno odlukama Senata od 26. veljače 2019., KLASA: 003-01/19-03/02, URBROJ:2170-57-01-19-54 i 17. lipnja 2019., KLASA:003- 01/19-03/02, URBROJ: 2170-57-01-19-261), uplaćenu na žiro-račun Sveučilišta u Rijeci, HR8023600001101322186 (Zagrebačka banka), poziv na broj odobrenja: OIB-1 (upisati vlastiti OIB kojem treba dodati – 1).
Školarina je plativa u dvije jednake rate. Prva rata plaća se prilikom upisa, a druga najkasnije do početka ljetnog semestra akademske godine 2019./2020.
4. dokaz o uplati troškova upisa (upisnine) u iznosu od 380,00 kn uplaćenih na žiro-račun Sveučilišta u Rijeci, HR8023600001101322186 (Zagrebačka banka), poziv na broj: OIB-2 (upisati vlastiti OIB kojem treba dodati -2).

NAPOMENA: Detaljnije informacije vezane za uvjete i upis nalaze se u Natječaju za upise na 1. godine diplomskih studija.